اتصالی است که برای بستن یا انسداد انتهای لوله بکار می رود . این اتصال نیز همانند سایر اتصالات در سه حالت      (SOCKET WELD , BUTT WELD , THREADED ) ساخته می شود. در صورتی که سرپوش نوع پیچی از بیرون رزوه شده باشد آن را پلاگ (PLUG) می نامند.