بعنوان اتصالات خروجی انشعبات استفاده می شود . انواع متداول آن می تواند برای ساختن انشعاب های کوچک از شاخه ی اصلی بکار میرود. یک سر آن طوری شکل گرفته که با قطر خارجی شاخه ی اصلی هماهنگ باشد . این سر آن ها نهایتا به طور کامل جوشکاری می شود.