اتصالی است که برای تغییر جهت به اندازه ی 45 و یا 90درجه با شعاع بلند یا کوتاه بکار میرود . بسته به شعاع چرخش , دو نوع زانویی ساخته و عرضه میگردد که عبارتند از شعاع بلند و شعاع کوتاه .اتصال دور بلند یعنی ابعاد مرکز تا پایان 5/1 برابر سایز اسمی لوله است . و دور کوتاه یعنی ابعاد مرکز تا پایان برای دور کوتاه 4 اینچی , 4 اینچ است.