راه دیگر ایجاد انشعاب روی لوله و مخازن با استفاده از این اتصلالت می باشد. این اتصال برای استفاده روی لوله های جوشکاری شده 3 اینچ به بالا طراحی شده است . این اتصال در چند شکل ساخته می شود :
الف : SOCK-OLET : انتهای خروجی آن پیچی است تا با اتصالات با جوش پیچی و لوله ها چفت شود , این نوع محدود به سایزهای کوچک می باشد.

ب : WELD-OLET : هدف این اتصال ساخت خروجی انشعاب خود اتکا روی شاخه اصلی است . خروجی آن دارای سر پخ خورده است که اجازه جوشکاری انتها را بدهد.

ج : THREAD-OLET : خروجی آن موج دار است تا به لوله دیگر متصل شود. این نوع نیز محدود به سایزهای کوچکتر میشود.
د : LATER-OLRT : مشخصات اين نوع اتصال به شرح زير است :
انتهاي پخ شده طبق استاندارد ASME B16-25
براي نوع «ساکتي» از استاندارد ASME B 16-11
نوع Threaded طبق استاندارد ANSI B1-20-1

ذ: ELBOW-OLET : برای جفت شدن پشت ELBOW از نوع دور بلند 900 ساخته می شود .