اتصالی است که برای تغییر قطر (سایز)خط لوله به سایز کوچکتر و یا بزرگتر استفاده می شود . و 2 نوع هم دارد :
الف : هم مرکز
ب : غیر هم مرکز (مختلف المرکز)
در هم مرکز خط مرکزی ورودی و خروجی یکسان است. و در غیر هم مرکز خط مرکزی ورودی و خروجی یکسان نیست .