هدف اساسی از بکار بردن این اتصال ایجاد انشعاب از لوله است . انشعاب ممکن است هم سایز شاخه های اصلی و یا چند سایز کوچکتر باشد. و هم می تواند دارای زاویه 90درجه باشد و هم می تواند به صورت 45 درجه از آن جدا شود.در صورتی که انشعاب گرفته شده 90 درجه باشد آنرا STRAIGHT TEE  یا سه راهی مستقیم می نامند و اگر قطر انشعاب گرفته شده کمتر از قطر خط اصلی باشد آنرا REDUCING TEE  یا سه راهی کاهنده می نامند.نوع دیگری از سه راهی که کاربرد خاص دارد BULLHEAD  میباشد که در آن قطر فرعی از قطر اصلی بزرگتر است و به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.